Συνδεδεμένοι
Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
Είσοδος στο Forum
Αναζήτηση
Επιχορηγήσεις
Διαφήμιση
Σύνδεσμοι
Διαφήμιση
Home Νέα Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον” με κωδικό MIS 503

Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον” με κωδικό MIS 503

Πρόσκληση 1/2023

Γ’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202.

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 110 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1982/397/Α3/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1Μ46ΜΤΛΡ-ΕΗ8). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή στοχευμένων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024), που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η εν λόγω Πράξη απευθύνεται σε 1.273 συνολικά εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι ή/και όσοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 5,7

 

 

Κατηγορίες Περιφερειών

Περιφέρεια

Υπολειπόμενος Αριθμός ωφελούμενων Πράξης

Υποέργο 5  Περιφέρειες σε Μετάβαση

Βόρειο Αιγαίο

9

Υποέργο 7 Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ

Νότιο Αιγαίο

10

Σύνολο Ωφελουμένων

19

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι της παρούσας Πρόσκλησης ανά Περιφέρεια, θα κατανεμηθούν σε τμήματα, εφόσον εξαντληθούν οι ωφελούμενοι (επιτυχόντες & επιλαχόντες) της από 14/12/2021 & 14/11/2022 Πρόσκλησης

Η κατανομή των ωφελουμένων της παρούσας Πρόσκλησης, ανά Περιφέρεια, δύναται να αλλάξει, καθώς οι δράσεις κατάρτισης κα πιστοποίησης των ωφελουμένων της από 14/12/2021 & 14/11/2022 Πρόσκλησης βρίσκονται σε εξελίξει..

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι ενεργή από 13/1/2023 έως και 10/2/2023 (ώρα 23:59:59)

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.