Συνδεδεμένοι
Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
Είσοδος στο Forum
Αναζήτηση
Επιχορηγήσεις
Διαφήμιση
Σύνδεσμοι
Διαφήμιση
Home Νέα Οδηγία Ελέγχου Βιοτεχνίας Ανακατασκευής (Ρεκτιφιέ)

Οδηγία Ελέγχου Βιοτεχνίας Ανακατασκευής (Ρεκτιφιέ)

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Οδηγίας

ΟΔ-ΟΒΡΕ 01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

1

Θέμα : ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ)

ΕΓΚΡΙΣΗ / APPROVAL
Ημ/νία : Ημ/νία :

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

1 ΣΚΟΠΟΣ

2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4 ΟΔΗΓΙΑ

5 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Οδηγίας

ΟΔ-ΟΒΡΕ 01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

2

Θέμα : ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ)

 


1. ΣΚΟΠΟΣ

 

Ο σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να περιγράψει τις ενέργειες που θα ακολουθούνται για την εξέταση της αίτησης μέλους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος, προκειμένου να πιστοποιηθεί σύμφωνα με την σχετική Διαδικασία Πιστοποίησης Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Δ-ΟΒΡΕ 01/.

 

2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ

 

Για την εφαρμογή και τήρηση της Οδηγίας αυτής υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ καθώς και ο αρμόδιος που ορίζεται για να διενεργήσει τον έλεγχο.

 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται για τις βιοτεχνίες ρεκτιφιέ και για τις βιοτεχνίες καπακιών.

 

4. ΟΔΗΓΙΑ

 

4.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που λαμβάνει την αίτηση μέλους της για να πιστοποιηθεί , αναθέτει σε συγκεκριμένο άτομο την πραγματοποίηση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του αιτούντος και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Το άτομο αυτό μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στην περιφέρεια ή ακόμη έμπειρο μέλος της που κρίνεται κατάλληλο για τη διεξαγωγή αυτής της εξέτασης.

 

4.2 Σημειώνεται ότι για την επιλογή του ατόμου αυτού θα λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον τα εξής:

 

- Το άτομο αυτό δεν θα είναι ανταγωνιστής του μέλους, που αιτείται την πιστοποίηση του, έτσι ώστε να μην προκύψει ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού.

- Έχει τις απαραίτητες γραμματικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να συντάξει τη σχετική Έκθεση.

- Να έχει συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του που δεν προσβάλλει ή δημιουργεί προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των μελών ανυψώνει τον κλάδο και οι ωφέλειες που προκύπτουν είναι για όλα τα μέλη.

 

4.3 Για την πραγματοποίηση της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του αιτούντος θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα.

 

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Οδηγίας

ΟΔ-ΟΒΡΕ 01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

3

Θέμα : ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ)

 

 

 

 

4.4 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σκοπός της επίσκεψης είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων που περιέχονται στην αίτηση και η καταγραφή αυτών.

 

4.5 Στο άτομο που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δίδεται η αίτηση με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν και καλείται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Αιτούντος και να συμπληρώσει την σχετική έκθεση (Εντ. ΟΒΡΕ 01/00 και ΟΒΡΕ 02/00)

 

4.6 Για τη συμπλήρωση των εντύπων της έκθεσης ο υπεύθυνος στον οποίο έχει ανατεθεί αυτή η εργασία, θα σημειώσει για κάθε ερώτηση αν η απάντηση είναι «Ικανοποιητική» ή «Μη Ικανοποιητική». Η αξιολόγηση της απάντησης κρίνεται με βάση την Διαδικασία Πιστοποίησης Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ § 5.1 ή § 5.2 και τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την αίτηση για πιστοποίηση. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης θα είναι χρήσιμο να διευκρινίζεται στη στήλη «Παρατηρήσεις» ο λόγος για τον οποίο δεν είναι ικανοποιητική η απάντηση. Επίσης στο τέλος του Εντύπου ΟΒΡΕ 02/00 στη θέση «Γενικές Παρατηρήσεις» αναγράφεται η άποψη του υπευθύνου που έκανε την επίσκεψη∙ αν δηλαδή θεωρεί ότι σε γενικές γραμμές ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της διαδικασίας. Στον ίδιο χώρο θα αναγραφεί αν επισυνάπτονται επιπλέον έγγραφα (φωτογραφίες, πιστοποιητικά κ.λ.π.)

 

4.7 Ο υπεύθυνος αποστέλλει την Έκθεση μαζί με την αίτηση και τα έγγραφα που την συνοδεύουν καθώς και όποιο άλλο έγγραφο αναφέρεται στην Έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

 

 

 

 

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

5.1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 

Έντυπο Ε-ΟΒΡΕ 01/00 (1ο φύλλο)

Έντυπο Ε-ΟΒΡΕ 02/00 (2ο φύλλο


 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Ημερομηνία

Σελ. 1 από 2

Στοιχεία Αιτούντος (Ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνο-fax κ.λ.π.)

%

Ερωτήσεις

Ικανο.

Μη Ικανοπ.

Παρατηρήσεις

1

Υπάρχει ο μηχανολογικός εξοπλισμός που αναφέρεται στην Αίτηση;

 

 

 

2

Υπάρχουν τα όργανα μέτρησης και ελέγχου που αναφέρονται στη σύμβαση;

 

 

 

3

Το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο όπως αναφέρεται στην Αίτηση;

 

 

 

4

Ο χώρος είναι κλειστός, κατάλληλος για τη διατήρηση της θερμοκρασίας, όπως περιγράφεται στην Αίτηση; (επαρκής φωτισμός, απαραίτητα μέσα ψύξης και θέρμανσης, θερμόμετρο κ.λ.π.)

 

 

 

 


 

 

 

Σελ. 2 από 2

%

Ερωτήσεις

Ικανοπ.

Μη Ικανοπ.

Παρατηρήσεις

5

Υπάρχουν τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα; (οδηγίες κατσκευαστών κινητήρων, προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών ανταλλακτικών κ.λ.π.) 

 

 

 

6

Παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας; (γάντια, γυαλιά κ.λ.π.) 

 

 

 

7

Καλύπτονται οι ανάγκες υγιεινής; (τουαλέτα, νιπτήρας, αποδυτήρια κ.λ.π) 

 

 

 

8

Ακολουθείται σύστημα συντήρησης μηχανημάτων, και τα όργανα μέτρησης είναι ελεγμένα; (δυναμόκλειδα, μικρ 

 

 

 

Γενικές Παρατηρήσεις: 

Ο Συντάξας: 

Ημερομηνία