Συνδεδεμένοι
Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους
Είσοδος στο Forum
Αναζήτηση
Επιχορηγήσεις
Διαφήμιση
Σύνδεσμοι
Διαφήμιση
Home Νέα 2010-04-28 Διαδικασία Πιστοποίησης Βιοτεχνιών Ρεκτιφιέ

2010-04-28 Διαδικασία Πιστοποίησης Βιοτεχνιών Ρεκτιφιέ

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

 

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

 

Αρ.Διαδικασίας

 

01

 

Ημερομηνία Ισχύος

 

/2010

 

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

1

 

Θέμα : Δ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ / APPROVAL

Ημ/νία :

Ημ/νία :

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

1 ΣΚΟΠΟΣ

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4 ΟΡΙΣΜΟΙ

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Διαδικασίας

01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

2

Θέμα : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

Είναι γνωστό ότι οι διεργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) ενός κινητήρα σε συνδιασμό με τη χρησιμοποίηση καινούριων ανταλλακτικών οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου κινητήρα. Είναι επίσης γνωστό ότι ο ανακατασκευασμένος κινητήρας είναι εφάμιλος ενός καινούριου , δηλαδή ενός κινητήρα που έχει τη σωστή πλέον σχέση συμπίεσης στους κυλίνδρους και με χαμηλότερους ρύπους καυσαερίων, όπως έχει προδιαγραφεί από τον κατασκευαστή του.

 

Δεδομένου του γεγονότος αυτού είναι φανερό ότι η εφαρμογή της διεργασίας ρεκτιφιέ σε έναν παλαιό κινητήρα έχει σαν αποτέλεσμα αφ’ενός μεν την βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα αφ’ετέρου δε την μείωση της εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω των καυσαερίων.

 

Είναι σαφές δηλαδή ότι εφαρμόζοντας την διεργασία ρεκτιφιέ σε παλαιούς κινητήρες συμβάλουμε στην μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

 

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή της διεργασίας ρεκτιφιέ επιδρά θετικά και στην εθνική οικονομία, αφού προσφέρει εργασία στο μεταποιητικό κλάδο και συγχρόνως μειώνει τις εισαγωγές.

 

 

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Διαδικασίας

01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

3

Θέμα : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ

 

 

 

 

 


1. ΣΚΟΠΟΣ

 

Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει και να περιγράψει τις ενέργειες που θα ακολουθούνται για την πιστοποίηση βιοτεχνιών οι οποίες εκτελούν διεργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) κινητήρων εσωτερικής καύσεως.

 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε υπάρχουσες βιοτεχνίες που εκτελούν διεργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) μερών κινητήρων εσωτερικής καύσεως ή σε νέες βιοτεχνίες που σκοπεύουν να εκτελέσουν τέτοιες διεργασίες. Οι βιοτεχνίες αυτές θα πρέπει είτε να είναι ήδη μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ είτε πρόκειται να γίνουν.

 

 

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

 

Για την εφαρμογή και τήρηση αυτής της διαδικασίας υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ καθώς και ο αρμόδιος που ορίζεται από την βιοτεχνία η οποία επιθυμεί να ακολουθήσει και να τηρήσει αυτή τη διαδικασία.

 

 

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

 

4.1 Βιοτεχνία Ανακατασκευής (Ρεκτιφιέ)

Με τον όρο αυτόν εννοούμε την βιοτεχνία η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των διεργασιών ρεκτιφιέ που ενδεχομένως απαιτούνται για τα μέρη ενός κινητήρα.

 

4.2 Βιοτεχνία Ανακατασκευής (Ρεκτιφιέ) Καπακιών

Με τον όρο αυτό εννοούμε την βιοτεχνία η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση των διεργασιών ρεκτιφιέ που απαιτούνται για τα καπάκια και τις βαλβίδες των κινητήρων.

 

 

 

 

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Διαδικασίας

01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

4

Θέμα : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ

 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Προκειμένου να πιστοποιηθεί μια βιοτεχνία ρεκτιφιέ θα πρέπει να εκπληρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις.

 

5.1 Για τις βιοτεχνίες ρεκτιφιέ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 οι προϋποθέσεις αυτές είναι :

 

α. Να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, ήτοι :

 

- Μηχανή λείανσης (ρεκτιφιέ) στροφάλων

- Μηχανή λείανσης (ρεκτιφιέ) επιφάνειας

- Μηχανή διάνοιξης (Boring)

- Μηχανή λείανσης (Honing)

- Τόρνο

- Σύστημα ευθυγράμμισης στροφάλου-σώματος (Μπάρα)

- Μηχανή λείανσης (ρεκτιφιέ) καπακιών

- Μηχανή λείανσης (ρεκτιφιέ) βαλβίδων

- Πάγκος εργασίας με τα απαραίτητα εργαλεία

- Όργανα μέτρησης και ελέγχου

 

 

 

β. Να έχει στη δύναμη της κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τον χειρισμό των μηχανημάτων, τον έλεγχο των εκτελούμενων διεργασιών, την μέτρηση εξαρτημάτων κ.λ.π. .

 

Ο επικεφαλής πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει κατ’ελάχιστον πτυχίο Τεχνικής Σχολής ή εμπειρία ως τεχνίτης στα μηχανήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.α τουλάχιστον (8) ετών.

 

γ. Να στεγάζεται σε κατάλληλο κλειστό χώρο όπου να είναι δυνατόν η διατήρηση της θερμοκρασίας εντός των ορίων που απαιτούνται για την εκτέλεση της διεργασίας ρεκτιφιέ ( 18° – 28° C) και να έχει άπλετο φωτισμό. Η διάθεση θερμομέτρου χώρου θεωρείται επιβεβλημένη.

 

δ. Να είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα (προδιαγραφές, οδηγίες κατασκευαστών κινητήρων, τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών ανταλλακτικών, τεχνικά εγχειρίδια μηχανημάτων κ.λ.π.).

 

ε. Να παρέχει τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας όπως γάντια, γυαλιά, μπότες, μάσκες κ.λ.π. και να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή υγιεινής (τουαλέτα, νιπτήρες, αποδυτήρια κ.λ.π.).

 

στ. Να ακολουθεί σύστημα συντήρησης των μηχανημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα και να διαθέτει όργανα ελέγχου και μέτρησης επαρκώς ελεγμένα (δυναμόκλειδα, μικρόμετρα, ρολόγια μέτρησης κ.λ.π.).

 

 

 

 

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Διαδικασίας

01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

5

Θέμα : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ

 

 

 

 

 

5.2  Για τις βιοτεχνίες ρεκτιφιέ καπακιών όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2 οι προϋποθέσεις είναι :

 

α. Να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, ήτοι :

 

- Μηχανή λείανσης (ρεκτιφιέ) βαλβίδων

- Μηχανή διαμόρφωσης επιπέδου επιφάνειας (πλάνη)

- Μηχανή λείανσης (ρεκτιφιέ) εδρών

- Πάγκος εργασίας με τα απαραίτητα εργαλεία

- Όργανα μέτρησης και ελέγχου

 

β. Να έχει στη δύναμη της κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τον χειρισμό των μηχανημάτων, τον έλεγχο των εκτελούμενων διεργασιών, την μέτρηση εξαρτημάτων κ.λ.π. .

 

Ο επικεφαλής πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Τεχνικής Σχολής ή να έχει εμπειρία ως τεχνίτης στα μηχανήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.α τουλάχιστον (8) ετών.

 

γ. Να στεγάζεται σε κατάλληλο κλειστό χώρο όπου να είναι δυνατόν η διατήρηση της θερμοκρασίας εντός των ορίων που απαιτούνται για την εκτέλεση της διεργασίας ρεκτιφιέ ( 18° – 28° C) και να έχει άπλετο φωτισμό.

Η διάθεση θερμομέτρου χώρου θεωρείται επιβεβλημένη.

 

δ. Να είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα (προδιαγραφές, οδηγίες κατασκευαστών κινητήρων, τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών ανταλλακτικών, τεχνικά εγχειρίδια μηχανημάτων κ.λ.π).

 

ε. Να παρέχει τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας όπως γάντια, γυαλιά, μπότες, μάσκες κ.λ.π. και να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή υγιεινής (τουαλέτα, νιπτήρες, αποδυτήρια κ.λ.π.).

 

στ. Να ακολουθεί σύστημα συντήρησης των μηχανημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα και να διαθέτει όργανα ελέγχου και μέτρησης επαρκώς ελεγμένα (δυναμόκλειδα, μικρόμετρα, ρολόγια μέτρησης κ.λ.π.).

 

 

 

5.3 Μια βιοτεχνία ρεκτιφιέ που επιθυμεί να πιστοποιηθεί θα υποβάλλει σχετική αίτηση στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εφ’όσον είναι ήδη μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα πρέπει να έχει καταβάλλει την συνδρομή της. Αν δεν είναι μέλος θα πρέπει προηγουμένως να γίνει μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Διαδικασίας

01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

6

Θέμα : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ

 

 

 

 

 

5.4  Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλονται συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα :

 

- Απόδειξη πληρωμής συνδρομής

- Κατάσταση με τον εξοπλισμό που διαθέτει (περιγραφή μηχανήματος, κατασκευαστής, ποσότητα, χρονολογία κατασκευής)

- Κάτοψη του χώρου της Βιοτεχνίας όπου θα φαίνεται η θέση των μηχανημάτων. Επίσης, θα περιγράφεται ο φωτισμός και ο τρόπος διατήρησης της θερμοκρασίας (στοιχεία θέρμανσης, ψύξης, μονώσεις κ.λ.π.) και η υποδομή για την υγιεινή

- Κατάσταση οργάνων μέτρησης (είδος, ποσότητα, κατασκευαστής)

- Πιστοποιητικά διακρίβωσης, εάν υπάρχουν

- Αντίγραφο πτυχίου Τεχνικής Σχολής ή / και πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που δείχνουν την απαραίτητη εμπειρία

- Κατάσταση με τα τεχνικά έγγραφα

- Περιγραφή του τρόπου συντήρησης των μηχανημάτων (εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια)

 

 

5.5 Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα εξετάζεται για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων τους από αρμόδιο όργανο, που θα έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

 

 

5.6 Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις, θα ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο να υποβληθούν από την βιοτεχνία συμπληρωματικά στοιχεία.

 

 

5.7 Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της βιοτεχνίας, θα αναθέσει σε Υπεύθυνο άτομο (σύμφωνα με την οδηγία ΟΔ-ΟΒΡΕ 01/00) να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αιτούντος και να συντάξει σχετική Έκθεση.

 

 

5.8 Με την παραλαβή της Έκθεσης από τον Υπεύθυνο, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την αίτηση και εφ’όσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Διαδικασίας Δ-ΟΒΡΕ 01/00 εκδίδει το Πιστοποιητικό Ικανότητας.

 

5.9 Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ικανότητας και κάθε δύο (2) χρόνια θα πραγματοποιείται επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της πιστοποιημένης βιοτεχνίας και θα συντάσσεται Έκθεση όπως περιγράφεται στην οδηγία ΟΔ-ΟΒΡΕ 01/00. Σε περίπτωση που η πιστοποιημένη βιοτεχνία δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της συνδρομής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει έγγραφη σύσταση στη βιοτεχνία και θα ορίζει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την άρση των αποκλίσεων που θα έχουν σημειωθεί.

 

 

 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Ρ Ε Κ Τ Ι Φ Ι Ε Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αρ.Διαδικασίας

01

Ημερομηνία Ισχύος

/2010

Αναθεώρηση

00

Σελίδα

7

Θέμα : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ

 

 

 

 

Αν μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος δεν αρθούν αυτές οι αποκλίσεις, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να άρει την ισχύ του Πιστοποιητικού Ικανότητας που έχει εκδόσει.

 

 

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 

6.1 ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΟΔ-ΟΒΡΕ 01/00

 

6.2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Έντυπο Ε-ΟΒΡΕ 01/00 και

Έντυπο Ε-ΟΒΡΕ 02/00